Hou, Jing-Xuan, Qing-Shan Gu, Meiqi Shi, Hui Gao, Lu Zheng, and Qing-Kun Wu. 2022. “3D-QSAR and Molecular Docking Studies of Aminothiazole Derivatives As Lim Kinase 1 Inhibitors: Scientific Paper”. Journal of the Serbian Chemical Society 87 (12). Belgrade, Serbia. https://doi.org/10.2298/JSC220510076H.