Xu, Jian, Xiao-Bing Lan, Lin-Jian Xia, Yi Yang, and Gao Cao. 2021. “Synthesis and Process Optimization of Boscalid by Catalyst Pd-PEPPSI-IPrDtBu-An”. Journal of the Serbian Chemical Society 86 (3). Belgrade, Serbia:247-56. https://doi.org/10.2298/JSC200330003X.