Prijave priloga

Prijavite se ili Registracija da prijavite članak.

Uslovi za predaju priloga

Kao deo postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi skladnost priloga koji prijavljuju sa svim sledećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smernica prijave mogu biti vraćene.
  • Rad koji prilažem nije ranije objavljivan, niti se nalazi u procesu razmatranja u drugom časopisu (ili je objašnjenje obezbeđeno u komentarima uredniku).
  • Fajl koji prilažem je u formatu OpenOffice, Microsoft Word, RTF, ili WordPerfect.
  • Gde je moguće URL-ovi referenci su priloženi.
  • Tekst ima prored 1, korisi font veličine 12, koristi kurziv umesto podvlačenja (izuzev URL adresa) i ilustracije, tabele i prilozi su smešteni unutar teksta na odgovarajućim mestima na na kraju.
  • Tekst sa uputstvima vezanim za stil i bibliografske zahtevime je u Uputstva za autore, koja se nalaze u sekciji "O časopisu".
  • ##default.journalSettings.checklist.anonymous##

Smernice za autore

1. Рад би требало да буде читко и јасно написан, коришћењем програма WORD.

2. Рад треба доставити коришћењем обрасца на овом сајту. Изузетно, могуће је поштом доставити папирну верзије рада, уз обавезно достављање и електронске верзије на компакт диску.

3. Поред имена аутора рада обавезно се наводи установа у којој је аутор запослен, а пожељна је e-mail адреса аутора.

4. Добро је да рад има кратки извод на српском језику, као увод у тему чланка.

5. Пошто је наш часопис сложен ћирилицом, потребно је да сви делови текста који треба да остану у ЛАТИНИЦИ (на пример: оригинална имена – упутство 6, или јединице – упутство 7 или литературни подаци – упутство 9) буду куцани у фонту разлилчитом од оног у коме се куцају делови који ће бити штампани ћирилицом. Избор фонтова препушта се ауторима.

6. Страна имена у чланку требало би да буду транскрибована; при њиховом првом појављивању у тексту потребно је у загради навести име у оригиналу.

7. Слике, цртежи и шеме достављају се електронски, али их не треба уметати у текст, већ записивати као независне фајлове. Изузетно, ако се рад шаље у папирној верзији слике се достављају на квалитетном белом папиру (као цртежи и/или црно-беле фотографије).

8. У раду требало би да буде употребљен искључиво Међународни систем мерних јединица (SI). С обзиром да је наш часопис штампан ћирилицом писму, мерне јединице требало би да буду написане латиницом, одговарајућим фонтом.

9. Сва наведена једињења у чланку требало би да буду усаглашена са IUPAC-овом номенклатуром.

10. Краћи извод (резиме) рада наводи се на његовом крају, и то обавезно на енглеском језику: прво се наводи наслов рада, затим име аутора и назив установе у којој ради.

11. На крају рада наводи се литература коју је аутор користио при писању чланка. Сва наведена литература мора да буде написана на оригиналном језику (на пример, руска литература на руском писму, руским фонтом. Наводе литературе у тексту треба давати у угластим заградама, на пример: [4]. пожељни начин навођења часописа је: Назив часописа, годиште (година) стр., на пример: J. Serb. Chem. Soc., 44 (1998) 123. 

12. Сваки достављени рад подлеже рецензији, а рецензенте одређује уредништво. Рукописи се не хоноришу и не враћају.

13. Радови се достављају електронском поштгом на адресу: hempr_ed@chem.bg.ac.rs

Ауторски чланци

Часопис нема Секције

Izjava o privatnosti

##default.journalSettings.privacyStatement##